Giảm nghèo bền vững từ Chỉ thị của Đảng (VTV1 - 16h00 - 26.12.2021)