Giảm nghèo bền vững từ Chỉ thị của Đảng (VNews - 27.11.2021)