Giảm nghèo bền vững có ý nghĩa về kinh tế và xã hội tại Quảng Ngãi