Giải quyết việc làm cho lao động sau dịch Covid-19 tại Sơn La (VOV1 - 15.11.2021)