Gia Lai triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ (THGL - 16.6.2022)