Gia Lai tăng cường giải ngân vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ (THGL - 19.5.2022)