Gần 27.600 lượt người vay vốn tín dụng chính sách tại Quảng Ngãi (PTQ - 30/10/2019)