Đồng Tháp hỗ trợ vốn vay cho cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (THDT - 25.5.2022)