Động lực thoát nghèo cho đồng bào DTTS (VTV1 - 5h55 - 03/10/19)