Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG làm việc tại tỉnh Đắk Lắk (DRT - 19h45 - 10/9/19)