Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (BGTV - 18h - 28/11/19)