Đảm bảo nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại Bình Dương (BTV - 13.11.2023)