Đắk Lắk chuyển biến tích cực sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (DRT - 10/9/19)