Đã giải ngân 382 tỉ đồng để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất (VNews - 6h00 - 20.9.2021)