Cựu chiến binh Quảng Bình phát triển kinh tế bền vững (VTV8 - 30.3.2023)