Cựu chiến binh Quảng Ngãi đi đầu trong công tác giảm nghèo (PTQ - 22/7/19)