Chính phủ ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (VTV1 - 12h00 - 31.1.2022)