2.002152: Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ mới thoát nghèo.