2.002129: Thủ tục phê duyệt cho vay Dự án “Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn KFW”

Quyết định công bố thủ tục giải quyết công việc

TT Số/ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản Chức năng
1 1538/QĐ-NHCS 30/3/2018 V/v công bố thủ tục giải quyết công việc được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội Tải về