2.000969: Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ cận nghèo