2.000925: Thủ tục phê duyệt cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn