2.000910: Thủ tục phê duyệt cho vay đối với hộ nghèo