2.000345: Thủ tục giải ngân các chương trình tín dụng bằng tiền mặt.