2.000242: Thủ tục phê duyệt cho vay lưu vụ đối với hộ nghèo.