1.000677: Thủ tục bảo đảm tiền vay bằng hình thức thế chấp tài sản.