Chỉ thị số 40 nâng bước chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới (HTV - 31/10/19)