Chỉ thị số 40-CT/TW tiếp sức cho hoạt động tín dụng chính sách tại Gia Lai (THGL - 21.9.2023)