Chỉ thị 40 nâng lên hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách (VOV1 - 14/7/2020)