Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam ký kết Chương trình phối hợp (THHN - 30.3.2023)