CCB tỉnh Quảng Nam làm kinh tế giỏi từ nguồn vốn tín dụng chính sách (VOV1 - 22/07/19)