CCB tỉnh Ninh Bình phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách (VOV1 - 12/8/16)