Cần thêm vốn giải quyết việc làm (TRT - 16.10.2021)