Cần có cơ chế, chính sách đặc thù về nhà ở cho công nhân (BGTV - 29.10.2022)