Bình Thuận sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 40 (BTV - 06/9/19)