Bình Dương tăng cường nguồn vốn ủy thác tín dụng chính sách xã hội (BTV - 11h30 - 10/4/2020)