Bình Dương giải ngân vốn tín dụng theo Quyết định số 22 (BTV - 15.11.2023)