Bắc Giang đẩy mạnh giải ngân tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ (BGTV - 24.5.2022)