Bắc Hà giải quyết việc làm cho lao động từ vùng dịch trở về địa phương (THLC - 22.9.2021)