TP Hồ Chí Minh: Nguồn vốn 9 tháng đạt 3.600 tỷ đồng (HTV1 - 15/10/19)