Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Hoàng Su Phì (HGTV - 19.5.2024)