10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ở Phú Yên (VTV8 - 17h00 - 9.7.2024)