Thanh Hóa tích cực triển khai Chỉ thị của Đảng

29/09/2023
(VBSP News) Gần 10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các chủ trương của Đảng về công tác tín dụng chính sách xã hội, nhất là thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng; khẳng định vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.
image001

NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tích cực đưa vốn chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn

Bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương về công tác tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; ban hành Kế hoạch hành động và chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và Kết luận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục của mỗi địa phương, đơn vị.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với NHCSXH tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận xã hội về hoạt động tín dụng chính sách, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của chính sách tín dụng ưu đãi; qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và người dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội”, cùng với nguồn vốn của Trung ương chuyển về, Tỉnh đã chỉ đạo huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay của các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu. Hằng năm, UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đều dành một phần vốn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn; lũy kế từ năm 2014 đến ngày 30/6/2023, ngân sách tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố và các nguồn đầu tư hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH tỉnh và Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt 502,2 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh là 336,6 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách cấp huyện là 164,5 tỷ đồng và nguồn vốn chủ đầu tư khác 1,1 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ đạo tập trung huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức, cá nhân, từ tiết kiệm dân cư và từ nguồn tiền thực hành tiết kiệm của chính hộ nghèo và các đối tượng chính sách thông qua mạng lưới hoạt động của hơn 6.500 Tổ tiết kiệm và vay vốn thành lập tại các thôn, bản, khu phố trên toàn tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo điều tra, rà soát, xác định, bổ sung đối tượng vay vốn tín dụng chính sách xã hội theo đúng quy định của pháp luật. Định kỳ hằng năm, tổ chức thực hiện điều tra, rà soát, phê duyệt kịp thời danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở để NHCSXH thực hiện cho vay; thường xuyên rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh, đủ điều kiện và cho ra khỏi danh sách những hộ đã thoát nghèo theo quy định. Chi nhánh NHCSXH tỉnh căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được phê duyệt thường xuyên rà soát đối tượng cho vay, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã chủ động, tích cực phối hợp với ngành chức năng liên quan làm tốt việc xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Đồng thời gắn kết các chương trình tín dụng chính sách xã hội với hoạt động chuyển giao khoa học và công nghệ, các chương trình khuyến nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, đào tạo nghề, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả.

Việc tổ chức thực hiện các chính sách tín dụng xã hội đã cơ bản khắc phục tình trạng thiếu vốn, thiếu việc làm, góp phần ngăn chặn “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn, nâng cao đời sống vật chất của Nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội. Tính đến ngày 30/6/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 13.010 tỷ đồng, tăng 6.018 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2014 (thời điểm ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW); tổng số tiền đã giải ngân đạt 29.616 tỷ đồng cho gần 851 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, xã đang thực hiện xây dựng nông thôn mới…, góp phần giúp hơn 271.600 hộ gia đình thoát nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 52.000 lao động; giúp hơn 4.700 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động theo hợp đồng; gần 28.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng hơn 257.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 11.600 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; xây dựng hơn 1.500 căn nhà ở xã hội; giúp 66 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập khắc phục khó khăn… Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2011 - 2015 giảm từ 20,37% xuống 13,51%; trong giai đoạn 2016 - 2020 giảm từ 10,97% xuống 2,2%; trong giai đoạn 2021 - 2022 giảm từ 6,74% xuống còn 4,99%, theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều).

Đến nay, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng rất nghiêm trọng của đại dịch COVID-19; song, bằng sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Kinh tế của tỉnh hằng năm tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 đạt 8,85%, đứng thứ 5 cả nước; năm 2022 đạt 12,51%, đứng thứ 7 cả nước; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7%. Thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 51.138 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước, gấp 1,62 lần năm 2020. Đặc biệt, ngày 27/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là tỉnh thứ 4 được phê duyệt quy hoạch tỉnh, tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, mở ra thời cơ, động lực mới để Thanh Hóa phát triển. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực.

TS. Đỗ Trọng Hưng 

Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Các tin bài khác