Hiệu quả từ nguồn vốn vay ủy thác (VTV1 - 16h30 - 26.1.2022)