- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Thông cáo về phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8

Posted By On 10/10/2013 @ 8:30 sáng In Công tác Đảng | No Comments

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về ý kiến của Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI để Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua.

Hội nghị đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu bế mạc Hội nghị.

 


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/thong-cao-ve-phien-be-mac-hoi-nghi-trung-uong-8.html

URLs in this post:

[1] Thông báo Hội nghị Trung ương lần thứ 8: https://vbsp.org.vn/thong-bao-hoi-nghi-trung-uong-lan-thu-8.html

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.