Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội (YTB - 20h30 - 20/8/19)