Xóa nghèo bền vững nhờ tín dụng chính sách (Vnews - 20h30 - 06/7/18)