Nguồn vốn cho vay NƠXH năm 2019 (VTV1 - 19h - 28/01/19)