Vốn vay chính sách giải quyết việc làm (HANOITV - 18h30 - 26/1/18)