Vốn ưu đãi giúp thương binh vươn lên thoát nghèo (VTV1 - 14h - 27/7/17)