Vốn ưu đãi giúp hộ nghèo ở Ia Hdrai (Kon Tum) nâng cao đời sống (KRT)